• Autocentrum Vyškov
  • Autopůjčovna Vyškov
  • Půjčovna obytných vozů
  • Pronájem dodávky
  • Pronájem rally vozu
  • Jiří Volf - rally

Obchodní podmínky & ceník

Ceník servisních prací autoservisu
Autoservisní práce
-vozy nižší střední třídy 350 Kč/hod
-vozy střední třídy 450 Kč/hod
-vozy vyšší třídy 550 Kč/hod
-vozy užitkové, off-road 420 Kč/hod
-vozy obytné 500 Kč/hod
Autoklempířské práce 580 Kč/hod
Autolakýrnické práce 500 Kč/hod
 
Diagnostika vozidla 400 Kč
Geometrie – měření,seřízení jedné nápravy (do 3,5t) 550 Kč
Geometrie – měření 380 Kč
Geometrie – seřízení jedné nápravy 200 Kč
Geometrie – měření, seřízení jedné nápravy (nad 3,5t) 750 Kč
Geometrie – měření, seřízení jedné nápravy (obyt.vůz) 1 000 Kč
Výměna motorového oleje 150 Kč
Likvidace oleje – vlastní 100 Kč
Kontrola podvozku vozu 90 Kč
Kontrola vozu před zimou 250 Kč
Dobití autobaterie 100 Kč
Renovace plastových světel (1 ks hlavní světlomet ) 390 Kč
Ceník je platný od 1.10.2013 do odvolání
Uvedené ceny služeb jsou stanoveny jako smluvní.
V cenách není zahrnuta cena použitého materiálu.
DPH pro uvedené služby je 21%.
Ceník pneuservisních služeb    
….14“ 15“ – 17“ 18“…. Van,Off-Road,SUV
Kód práce Popis práce A B C D
SL10 Demontáž/montáž kola z osy/na osu 28 30 40 40
SL11 Demontáž kola z osy 14 15 20 20
SL12 Montáž kola na osu 14 15 20 20
SL21 Mytí, čištění kola 15 15 15 15
SL22 Mytí kola ALU (chemické) 25 25 25 25
SL30 Demontáž a montáž pneu z ráfku/na ráfek 50 60 90 80
SL31 Demontáž pneu z ráfku 25 30 45 40
SL32 Montáž pneu na ráfek 25 30 45 40
SL33 Demontáž/montáž BZDV (vč.materiálu ) 20 20 20 20
SL34 Montáž kovového BZDV (bez materiálu) 30 30 30 30
SL52 Vyvážení ALU kola bez VT (bez materiálu) 42 45 65 60
SL53 Samolepící VT do 60g 55 55 55 55
SL51 Vyvážení PL kola vč. VT (vč.materiálu) 84 90 145 105
SL63 Huštění inertním plynem 30 30 30 30
SL64 Dohuštění inertním plynem 0 0 0 0
SL61 Huštění vzduchem 6 6 6 6
SL62 Dohuštění vzduchem 0 0 0 0
SL23 Čištění náboje kola 15 15 15 15
SLCM Použití čistícího/mazacího prostředku 20 20 20 20
SL24 Čištění dosedací plochy ráfku 10 10 20 20
SL41 Oprava pneu – nýt (bez materiálu) 70 70 80 80
SL42 Oprava pneu – vložka rad. (bez materiálu) 70 70 80 80
SL43 Oprava pneu – vulkanizací (bez materiálu ) 140 140 140 140
SL35 Samonosná pneu – příplatek 100 100 100 100
SL36 Utažení momentovým klíčem 0 0 0 0
SLUS Uskladnění 1kolo/1měsíc 15 15 15 15
         
Zák.cena 1 kolo,nakl.VT (10,21,30,33,51,61) 203 221 316 266
Zák.cena 4 kola,nakl.VT (10,21,30,33,51,61) 812 884 1264 1064
         
Zák.cena 1 kolo,lep.VT (10,21,30,33,52,53,61) 216 231 291 276
Zák.cena 4 kola,lep.VT (10,21,30,33,52,53,61) 864 924 1164 1104
 
Ceník je platný od 1.7.2013 do dovolání
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Auto tuning plus s.r.o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

Pokud není mezi společností Auto tuning plus s.r.o. ( dále jen Prodávajícím ) a Kupujícím ujednáno jinak, podáním objednávky příjímá Kupující níže uvedené VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, a to bez ohledu na ustanovení ostatních právních dokumentů, týkajících se se koupě zboží.

I.

Objednávky – Dodávky

1.1 Objednávky vyžadují potvrzení ze strany Prodávajícího a mohou být omezeny nebo zrušeny, zejména vzhledem k možnostem Prodávajícího.

1.2 V případě splnění dodávky v jiném místě plnění než je adresa provozovny Prodávajícího, je Kupující povinen zachovat si možnost případného uplatnění práv vůči dopravcům v případě chybějícího zboží, poškození, zpoždění atd.

1.3 V důsledku toho je Kupující povinen zkontrolovat stav zboží a kvalitu provedených prací při dodání a v případě poškození nebo zjištění chybějícího zboží nebo vadné práce musí tyto reklamace vyznačit písemně v přepravním dokladu, Vedle vyznačení reklamace v přepravním dokladu musí Kupující uplatnit reklamaci písemně doporučeným dopisem adresovaným přepravci a Prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu po dodání zboží nebo služby. Vady jakosti zboží se řídí reklamačním řádem výrobce.

II.

Fakturace – Platba

2.1 Zboží a služby Prodávajícího je fakturováno bez ohledu na datum objednávky v cenách podle platného ceníku ke dni dodání.

2.2 Ceníky, na základě kterých Prodávající provádí fakturaci, mohou být změněny bez předchozího oznámení. Výměna a zpětné převzetí dodaného zboží a služby Prodávajícímu nejsou možné.

2.3 Zboží je placeno Prodávajícímu při jeho dodání, a to buď hotově proti pokladnímu dokladu nebo bankovním převodem na základě faktury – daňového dokladu.

2.4 Nezaplacené faktury Kupujícím ke stanovenému datu má za následek nárok Prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2.5 Vzájemné dlužné částky mohou být vzájemně započteny.

2.6 Případné dodatečné slevy mohou být poskytnuty Kupujícímu pouze za podmínky, že veškeré splatné závazky vůči Prodávajícímu budou vyrovnány ke dni poskytnutí slev.

2.7 Závazek Kupujícího je splněn připsáním zaplacené částky na účet Prodávajícího.

III.

Přechod vlastnictví a Nebezpečí škody

3.1 K přechodu vlastnictví ke zboží z Prodávajícího na Kupujícího dochází úplným zaplacením kupní ceny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak – výhrada vlastnictví.

Po dobu, kdy nebyla zaplacena plně kupní cena, zůstává zboží majetkem Prodávajícího, který má právo požadovat na Kupujícím vydání zboží pokud Kupující plně neuhradí jeho cenu.

Po dobu výhrady vlastnictví může Kupující disponovat s předmětem koupě jedině s písemným souhlasem Prodávajícího.

3.2 K přechodu nebezpečí škody na zboží dochází okamžikem jeho dodání Kupujícímu.

IV.

Záruka

4.1 Prodávající zaručuje, že zboží je Kupujícímu dodáno v bezvadném stavu. V případě uplatnění práv odpovědnosti za vady je odpovědnost Prodávajícího stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.2 Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje na vady zboží, ke kterým došlo v důsledku nesprávného používání zboží. Kupující je povinen respektovat pravidla Prodávajícího, která se týkají zejména skladování, montáže, huštění, a používání pneumatik, jakož i ostatního zboží. V případě, že Kupující není konečným uživatelem, je rovněž povinen s těmito pravidly seznámit konečného uživatele.

V.

Zvláštní ustanovení

5.1 Kupující bere na vědomí, že je obecně zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat nebo zkreslovat veškěrá označení uvedená na zboží.

5.2 V případě prodeje zboží se závadou vzhledu nebo nové demontované pneu z disku, nebo pneumatil obnovených protektorováním je Prodávající povinen Kupujícího upozornit na přesnou povahu tohoto zboží, rovněž tak Kupující následně shodně konečného uživatele.

VI.

Vyšší moc

6.1 Prodávající je osvobozen následků při nesplnění smluvních závazků v případě, že k tomu došlo v důsledku vyšší moci – okolnosti vylučující odpovědnost.

Vyšší mocí se pro účely těchto Všeobecných podmínek prodeje rozumí události, které se vymykají kontrole Prodávajícího a které mohou být příčinou nedodání zboží, resp. Vadné dodávky zboží. Účinky a spostup se řídí obchodním zákoníkem.

VII.

Spory

Tyto Všeobecné podmínky prodeje se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory budou projednány příslušnými soudy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V …………………. dne ……………….. V ……………….. dne ………………..

……………………………………………. …………………………………………..

Prodávající Kupující