• Autocentrum Vyškov
  • Autopůjčovna Vyškov
  • Půjčovna obytných vozů
  • Pronájem dodávky
  • Pronájem rally vozu
  • Jiří Volf - rally

Obchodní podmínky & ceník

Ceník servisních prací autoservisu
na dotaz, pro infomace/objednání/dostupnost termínů  volejte na tel. 733 740074
Autoservisní práce
-vozy nižší střední třídy od….. Kč/hod
-vozy střední třídy od….. Kč/hod
-vozy vyšší třídy od……Kč/hod
-vozy užitkové, off-road od….. Kč/hod
-vozy obytné od….. Kč/hod
Autoklempířské práce od….. Kč/hod
Autolakýrnické práce od….. Kč/hod
 
Diagnostika vozidla od…… Kč
Geometrie – měření,seřízení jedné nápravy (do 3,5t) od…… Kč
Geometrie – měření od…… Kč
Geometrie – seřízení jedné nápravy od…… Kč
Geometrie – měření, seřízení jedné nápravy (nad 3,5t) od…… Kč
Geometrie – měření, seřízení jedné nápravy (obyt.vůz) od…… Kč
Výměna motorového oleje od…… Kč
Likvidace oleje – vlastní od…… Kč
Kontrola podvozku vozu od…… Kč
Kontrola vozu před zimou od…… Kč
Dobití autobaterie od…… Kč
Renovace plastových světel (1 ks hlavní světlomet ) od…… Kč
Ceník je platný od 1.1.2023 do odvolání, ceny jako zakladni
Uvedené ceny služeb jsou stanoveny jako smluvní.
V cenách není zahrnuta cena použitého materiálu.
DPH pro uvedené služby je 21%.

 

Ceník pneuservisních služeb    
….14“ 15“ – 17“ 18“…. Van,Off-Road,SUV
Kód práce Popis práce A B C D
  přezutí celé vozidlo – 4 kola od ……,- CZK od ……,- CZK od …..,- CZK od …..,- CZK
Ceník je platný od 1.1.2023 do dovolání
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Auto tuning plus s.r.o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

Pokud není mezi společností Auto tuning plus s.r.o. ( dále jen Prodávajícím ) a Kupujícím ujednáno jinak, podáním objednávky příjímá Kupující níže uvedené VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, a to bez ohledu na ustanovení ostatních právních dokumentů, týkajících se se koupě zboží.

I.

Objednávky – Dodávky

1.1 Objednávky vyžadují potvrzení ze strany Prodávajícího a mohou být omezeny nebo zrušeny, zejména vzhledem k možnostem Prodávajícího.

1.2 V případě splnění dodávky v jiném místě plnění než je adresa provozovny Prodávajícího, je Kupující povinen zachovat si možnost případného uplatnění práv vůči dopravcům v případě chybějícího zboží, poškození, zpoždění atd.

1.3 V důsledku toho je Kupující povinen zkontrolovat stav zboží a kvalitu provedených prací při dodání a v případě poškození nebo zjištění chybějícího zboží nebo vadné práce musí tyto reklamace vyznačit písemně v přepravním dokladu, Vedle vyznačení reklamace v přepravním dokladu musí Kupující uplatnit reklamaci písemně doporučeným dopisem adresovaným přepravci a Prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu po dodání zboží nebo služby. Vady jakosti zboží se řídí reklamačním řádem výrobce.

II.

Fakturace – Platba

2.1 Zboží a služby Prodávajícího je fakturováno bez ohledu na datum objednávky v cenách podle platného ceníku ke dni dodání.

2.2 Ceníky, na základě kterých Prodávající provádí fakturaci, mohou být změněny bez předchozího oznámení. Výměna a zpětné převzetí dodaného zboží a služby Prodávajícímu nejsou možné.

2.3 Zboží je placeno Prodávajícímu při jeho dodání, a to buď hotově proti pokladnímu dokladu nebo bankovním převodem na základě faktury – daňového dokladu.

2.4 Nezaplacené faktury Kupujícím ke stanovenému datu má za následek nárok Prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2.5 Vzájemné dlužné částky mohou být vzájemně započteny.

2.6 Případné dodatečné slevy mohou být poskytnuty Kupujícímu pouze za podmínky, že veškeré splatné závazky vůči Prodávajícímu budou vyrovnány ke dni poskytnutí slev.

2.7 Závazek Kupujícího je splněn připsáním zaplacené částky na účet Prodávajícího.

III.

Přechod vlastnictví a Nebezpečí škody

3.1 K přechodu vlastnictví ke zboží z Prodávajícího na Kupujícího dochází úplným zaplacením kupní ceny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak – výhrada vlastnictví.

Po dobu, kdy nebyla zaplacena plně kupní cena, zůstává zboží majetkem Prodávajícího, který má právo požadovat na Kupujícím vydání zboží pokud Kupující plně neuhradí jeho cenu.

Po dobu výhrady vlastnictví může Kupující disponovat s předmětem koupě jedině s písemným souhlasem Prodávajícího.

3.2 K přechodu nebezpečí škody na zboží dochází okamžikem jeho dodání Kupujícímu.

IV.

Záruka

4.1 Prodávající zaručuje, že zboží je Kupujícímu dodáno v bezvadném stavu. V případě uplatnění práv odpovědnosti za vady je odpovědnost Prodávajícího stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.2 Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje na vady zboží, ke kterým došlo v důsledku nesprávného používání zboží. Kupující je povinen respektovat pravidla Prodávajícího, která se týkají zejména skladování, montáže, huštění, a používání pneumatik, jakož i ostatního zboží. V případě, že Kupující není konečným uživatelem, je rovněž povinen s těmito pravidly seznámit konečného uživatele.

V.

Zvláštní ustanovení

5.1 Kupující bere na vědomí, že je obecně zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat nebo zkreslovat veškěrá označení uvedená na zboží.

5.2 V případě prodeje zboží se závadou vzhledu nebo nové demontované pneu z disku, nebo pneumatil obnovených protektorováním je Prodávající povinen Kupujícího upozornit na přesnou povahu tohoto zboží, rovněž tak Kupující následně shodně konečného uživatele.

VI.

Vyšší moc

6.1 Prodávající je osvobozen následků při nesplnění smluvních závazků v případě, že k tomu došlo v důsledku vyšší moci – okolnosti vylučující odpovědnost.

Vyšší mocí se pro účely těchto Všeobecných podmínek prodeje rozumí události, které se vymykají kontrole Prodávajícího a které mohou být příčinou nedodání zboží, resp. Vadné dodávky zboží. Účinky a spostup se řídí obchodním zákoníkem.

VII.

Spory

Tyto Všeobecné podmínky prodeje se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory budou projednány příslušnými soudy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V …………………. dne ……………….. V ……………….. dne ………………..

……………………………………………. …………………………………………..

Prodávající Kupující